Apache:httpd not started due to mod_proxy files not loaded

系统信息:
系统:Ubuntu 16.04.6 LTS
Apache:Apache/2.4.43 (Ubuntu)

报错信息:

$ sudo a2enmod mod_proxy mod_proxy_http mod_ssl
ERROR: Module mod_proxy does not exist!
ERROR: Module mod_proxy_http does not exist!
ERROR: Module mod_ssl does not exist!

排查:
一开始以为是没有安装该模块,但后来查看已安装模块,发现只是改了名字:

$ ls /etc/apache2/mods-available/
... proxy.conf ... proxy.load ...
... proxy_http.load ... proxy_http2.load ...

正确写法:

$ sudo a2enmod proxy proxy_http ssl
文章作者: Yihan
文章链接: https://crushonu.top/apache:httpd-not-started-due-to-mod-proxy-files-not-loaded-29/
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Yihan's Blog